Index / Verder

Wie zullen God's koninkrijk be-erven?

 

In verband met de kwaaraardige ontwikkelingen hier in Nederland verzoek ik iedereen om de site nu in het geheugen van de computer op te slaan en per e-mail aan vrienden door te zenden als deze site verboden wordt.

 

Dan zal de koning ( Jesjoewa - Jezus ) tot die aan zijn rechterhand zeggen:

"Komt gij op wie de zegen van mijn Vader ( JEHWAH ) rust,

beërft het koninkrijk ....

.... Want ik werd hongerig en gij hebt mij iets te eten gegeven;

dorstig en gij hebt mij te drinken gegeven.

Ik was een vreemde en gij hebt mij gastvrij ontvangen;

naakt en gij hebt mij gekleed.

Ik werd ziek en gij hebt mij verzorgt.

Ik was in de gevangenis en gij zijdt mij komen opzoeken." ....

.... "Voorwaar ik ( Jesjoewa ) zeg u:

dat voor zover gij het voor

één van deze geringste broeders van mij hebt gedaan,

gij het voor mij hebt gedaan."

Mt 25:34-40

 

Vele mensen denken dat Jesjoewa ( Jezus ) bijna iedereen goed zal keuren om in God's koninkrijk te mogen leven.

Het volgende zal de meeste gelovigen dan ook zeer verbazen.

Ga binnen door de nauwe poort;

want breed en wijd is de weg die naar de vernietiging voert,

en velen zijn er die daardoor ingaan .

Nauw is de deur en smal is de weg die naar het leven leid,

en er zijn er maar weinig die hem vinden.

Mt 7:13+14

 

Opmerkelijk genoeg leert de Heilige Bijbel, het Woord van God ( 2Ti 3:16 ) dus dat slechts weinigen het koninkrijk zullen beërven.

Ik zal u enkele teksten aanhalen die een duidelijker beeld geven van de wijze waarop Jesjoewa ( Jezus ) oordeeld.

Niet een ieder die tegen mij zegt:

"Heer, Heer",

zal het koninkrijk der hemelen binnengaan,

maar diegenen die de wil van de Vader doen,

die in de hemel is.

Velen zullen op die dag tot mij komen en zeggen:

"Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd

en in uw naam demonen uitgeworpen,

en in uw naam vele krachtige werken verricht?"

En toch zal ik hen dan openlijk verklaren:

"Gaat weg van mij,

gij werkers der wetteloosheid."

Mt 7:21-23

 

Wat is hier aan de hand?

Vele huichelachtige rechters, regeerders, christenen en zelfs geestelijken veinzen weliswaar dat ze het goede en rechtvaardige doen in de naam Heer, Heer, maar Jesjoewa noemt hen ronduit "werkers der goddeloosheid".

Waarom?

Omdat zij wetteloos zijn! Denk maar eens aan de Farizeeën ( rechters ) in Jesjoewa's ( Jezus ) zijn tijd ( Mt 23 ).

Waarschuwing:

De volgende getuigenissen kunnen als zeer schokkend worden ervaren. Als u daar niet tegen kunt stop dan hier met lezen en ga naar een volgende pagina.

 

1. RECHTERS

Zijn ook nu rechtzaken niet één aalgladde tragedie geworden, zoals in Nederland waar je zonder dure advokaat niets bereikt? ( Mt 23:23+33 ) Wie de duurste advokaat kan betalen komt er meestal het beste vanaf. Wanneer je zo'n dure rechtsgeleerde inhuurt zal hij de mazen in de mensen-wetten zoeken en geen gerechtigheid. Maar ook vele rechters laten zich graag voorliegen door de zogenaamde deskundigen die ze inhuren, zonder zelf aan waarheidsbevinding te doen ( Ex 20:16, Jes 1:17-20 ). De echt grote en rijke jongens die sporadisch terecht staan laat men toevallig meestal lopen door "vormfoutjes". En dan zijn er de de weerzinwekkende deskundigen en Officieren van Justitie die niet aan hoor en wederhoor doen, maar vanuit een ingenomen standpunt een al dan niet vernietigend rapport maken. Alles wat tegen hun vooraf ingenomen standpunt ingaat wordt weggelaten, dit noemen ze dan een zakenlijke weergave. Hun conclusies onderbouwen ze doorgaans met vernietigende uitlatingen onder het kopje: "naar hun mening". Omdat ieder zijn/haar mening mag hebben kun je hier niets tegen inbrengen. Alhoewel de meeste rechters meningen niet als feiten mogen aannemen, zal hun oordeel zwaar afhangen van het geveins van de ingehuurde deskundigen. Ook zijn rechters niet bezig met gerechtigheid, maar met het uitvoeren van regeltjes. Als je iets niet helemaal juist in hun juridische taal benoemt, maar in gewone taal, dan ben je bij voorbaat gediskwalificeerd. Zie Mattheus 23:23+24, Lukas 21:12+13 en Filipenzen 1:28.

Zo stond ik, ja ik, terecht voor een moordaanslag op mij in '87. Uiteindelijk moest ik zelfs boete betalen omdat ik met mijn motor niet uiterst rechts zou hebben gereden in een bocht naar links. Een bocht naar links mag je wettelijk enigzins aansnijden, daar is een uitzonderingsregel voor. Bovendien moet je als motorrijder een goede wegpositie innemen en niet langs de stoeprand gaan rijden. Je zou nooit voor het rij-examen slagen als je wel langs het stoeprandje gaat rijden. En dat terwijl de tegenpartij niet de bocht instuurde en mij met een grote auto ( Volvo ) op mijn weghelft frontaal probeerde aan te rijden. Omdat ik uitweek ramde K. M. Ridderhof uiteindelijk het been van mijn duopassagier die achterop zat. In de rapportages noemden verscheidene politieagenten, en zelfs een hoofdagent, zich plotseling getuigen van het ongeval. Eéntje getuigde zelfs op de rechtbank tegen mij. De "rechtvaardige" Officier van Justitie veinsde dat ik maar goed bestraft moest worden want er was tenslotte een ongeluk gebeurd. Toen ik de tegenpartij als getuige opriep en de bestuurster van de auto die mij frontaal probeerde aan te rijden zelfs toegaf dat ze niet door de bocht had gestuurd alvorens mij aan te rijden, kreeg ik van de "rechtvaardige" rechter te horen dat ik terecht stond en niet de tegenpartij. Tegen dit onrecht ging ik in beroep tot de Hoge Raad der Nederlanden toe, zonder ergens recht te vinden.

In 1989 werd mijn vriendin Liesbeth verkracht. Ze weigerde te vertellen wie het gedaan had en het was duidenlijk dat ze bedreigd was. Toen ik haar opdroeg naar de politie te gaan flipte ze compleet uit. Vervolgens liet ze mij alleen en eenzaam achter en verhuisde weg uit Roermond. Vlak daarna beval de politie van Roermond mijn ouders om mijn hond Breston die slechts 2 jaar oud was achter mijn rug om vermoorden. De bouvier Breston was het laatste dat ik nog om mij heen had wat leefde.

Toen ik vervolgens een burnout ( zeer vermoeit, veel slapen ) kreeg gaf het RIAGG me remmende medicijnen. Wellicht kunt u zich voorstellen dat dit averrechts werktte. Door die verkeerde medicijnen raakte ik ook nog zeer depressief ( zeer verdrietig met doodswens - zie Job 3:3-26 ) werd. Vervolgens betaalde de verzekeringsmaatschappij 7 jaar niet uit en verloor ik iedere zaak hieromtrent. Mijn toenmalige psychiater P.H.H. van den Hoff ( RIAGG-Roermond ) die me onder de medicatie ( o.a. Mutabon F - hoogst mogenlijke dosering ) pompte, bleek achteraf het GAK en deskundigen van de rechtbank aanhoudend te vertellen dat ik hij mij niet kende. De rechtbank deed niet aan enige waarheidsbevinding. Het GAK of de "Rechtbank" had de apotheek kunnen bellen of kunnen geloven wat er op mijn medicijndoosjes stond.

"Want de armen van de wettelozen zullen gebroken worden,

maar JEHWAH helpt de rechtvaardigen.

De wetteloze leent, maar betaald niet terug,

Maar de rechtvaardige is dankbaar, en geeft meer terug.

Want zijne gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten,

maar zijne vervloekten zullen uitgeroeid worden."

Psalm 37:17+21+22

Psalm 37:22 ( Statenvertaling )

In de tijd dat ik de burnout had en depressief was stuurden ze mij naar therapeute Tina Dolman waar ik mee moest praten. Ze schreeuwde telkens op mij omdat ik een te groot rechtvaardigheids gevoel zou hebben en ze beveelde mij dat ik onmiddelijk moest stoppen met alle rechtzaken. Ze beschimpte en vernederde mij aanhoudend dat ik alleen maar in de WAO zou willen en zulk soort dingen tot ik een hartinfarct kreeg op 24 jarige leeftijd en er niet meer heen ging.

Door de leugens en de wetteloosheid van het RIAGG en Justitie werd ik meer en meer depressief en ik werd erg arm. In 1996 werd ik zo wanhopig en verarmd dat ik vanwege de frustrerende rechtzaken en continue leugens en onrecht.... Dat ik enkele ruiten heb vernield. Toen ik van achteren werd vastgegrepen liep een personeelslid van her RIAGG een trap op. Vanwege die ene trap werd ik gegijzeld en 14 maanden met rechtelijke machtigingen opgeborgen in een psychiatrisch instituut. De leugenaars van het RIAGG veinsden er een gevaarscriterium was vanwege die ene trap.

Ik werd opgesloten in een isoleerrcel en moest de zware chemische dwangbuis Haldol ( remmende medicatie ) slikken om er nog ooit uit te kunnen komen. Lange tijd kon ik alleen nog maar trillen en kwijlen en ik kon alleen nog maar onverstaanbaar brabbelen. Mijn spieren waren stijf, ik kon alleen nog maar houterig bewegen en oppervlakkig een beetje voelen en denken. Toen ik weer een beetje kon praten, kon ik geen normaal gesprek meer voeren want er kwam bijna niets meer in mij op. Omdat ik geen sociale contacten kon onderhouden was ik zeer eenzaam. Als ik zei dat ik veel teveel kreeg toegediend zeiden ze gewoon dat het slechts om een normale dosis ging.

Na de langdurige opname mocht ik van de heer C. Smeets ( Manager rehabilitie RIAGG Roermond ) niet meer in mijn huis in Roermond wonen. Terwijl ik mijn huur betaalde en alle andere kosten. Voordat hij na lang aandringen van een maatschappelijk werker groen licht gaf om terug te keren naar mijn huis, heb ik dus nog lange tijd in een psychiatrisch instituut doorgebracht op koste van de overheid.

Toen ik na 14 maanden uit het instituut kwam werden er vervolgens 5 jaar een zware chemischicalieen gedwongen toegedient vanwege rechtelijke machtigingen die het RIAGG eistte en kreeg van de rechtbank. Eerst de Haldol en later kreeg ik gedwongen medicatie bestaande uit persoonlijkheidsveranderende, remmende psychofarmaceutica ( wilt u meer weten over remmende medicatie in Nederland klik dan hier ) en hormoonbehandelingen te nemen voor een ziekte die ik niet heb ( paranoide schizofrenie - een ongeneeslijke ziekte die zich o.a. kenmerkt door een overdreven en onterechte achterdocht en/of achtervolgingswaanzin, grote angsten, aanhoudende verwardheid, het horen van stemmen of het hebben van meerdere identiteiten en zich steeds weer herhalende psychozen - mensen met zo'n ziekte zijn zo bang dat ze zeer angstig in een hoekje zitten of ze vluchten verward en zwervend over de aardbol ).

Deze heer C.J.L.M. Smeets uit Heel wordt helemaal hysterisch als iemand goed over God praat ( Spr 27:11 ) en identificeerd zich hiermee als een antichrist ( 1Jo 2:18+22, 1Jo 4:3, 2Jo 7 ).

Deze vervolger de heer C. Smeets eiste machtigingen tegen mij, alvorens ik mocht terugkeren naar mijn huis waar ik al zo'n 10.000 gulden aan had uitgegeven zonder er te mogen wonen. De machtigingen en medicatiegebruik werden telkens verlengd op aansporing van de leidinggevende C. Smeets. De door hem ge-eisde machtigingen gaven de RIAGG verregaande bevoegdheden. Als ik de "medicatie" ( voor een ziekte die ik niet heb ) weigerde, zou ik weer voor onbepaalde tijd opgesloten worden in een isoleercel. Waarschijnlijk tot ik was "ingesteld" op het wonderbaarlijke chemische gif dat de psychiaters voorschrijven, maar zelf zeker niet gebruiken.

De heer C. Smeets is beslist een liefdeloze psychopaat ( hij past liefdeloze taktieken toe als plotseling hysterisch met de vuist op tafel slaan en iemand afblaffen "schnautzen" om zijn doel te bereiken / is een intelligente machtswellusteling net als Hitler / is zeer gevaarlijk als je hem ooit iets in de weg legt / hij is de "hulpverlener" met belangen in de harddrugshandel in Roermond ). Hij doet alsof hij zeer integer is, maar is zelf paranoïde. Hij voelt zich helemaal niet veilig als ik niet onder het remmende gif zit. Van hem moeten mijn hersenen zonder medische noodzaak zoveel mogelijk verwoest worden.

Later vertelde C.J.L.M. Smeets mij cryptisch dat ik tegengewerkt werd omdat ik gehinderd zou worden door kennis.

Buiten Haldol is er ook langdurig iets uitgetest met één of ander hormonaal additive, ik werd o.a. heel dik en mijn voeten groeiden plotseling 2 maten. Dit vonden ze vast heel leuk.

Toen ik therapie kreeg van psychiatrisch verpleegkundige René Friederichs in het RIAGG, en probeerde te praten over mijn hartinfart op 24 jarige leeftijd lachte hij mij honend uit. Hij beweerde dat het beslist om hyperventilatie ging. Om te bewijzen dat het zeer zeker hyperventilatie was ging de psychiatrischverpleegkundige mij met stemverheffing op intimiderende wijze ernstig provoceren en aanhoudend confronteren met al mijn tegenslagen. Echter uit het dossier dat hij van mij heeft bleek later dat hij wel degelijk in het bezit was van correspondentie met de cardioloog. Is dit geen poging tot moord????

Zie Matthéüs hoofdstuk 26 vers 59 tot en met 66.

Ook stelde hij dat ik geen enkele rede had om depressief te zijn en daarom dus een persoonlijkheidsstoornis moest hebben. Hij stelde dit ook al weet hij dat ik als kind 19 jaar fysiek gemarteld ( plotseling en onberekenbaar geregeld schoppen en slaan met o.a. handen, bamboestokken en panlatten tot hij helemaal buiten adem was ), en psychisch mishandeld ( totale minachting en afwijzing - totale tegenwerking en onredelijkheid op elk vlak ) ben door mijn aardse vader. Hij vond het geweldig om mij "meer slaag dan eten te geven" zoals hij dat noemde.

Al vanaf mijn 12 heb ik aan pastoor medegedeeld dat ik gemarteld werd, maar hij begreep mij liever niet. Hij zei dat hij niet snapte waarom ik zo afgaf op mijn ouders. Op mijn 15-e jaar heb ik het RIAGG ingeschakeld. Op mijn aandringen zijn er gezinsgesprekken gekomen met psycholoog Gerard van Mierlo.

Het was een leven vol spanningen met een continu zeer bedreigende situatie en strijd om mij heen. In die strijd was ik de bliksemafleider van het gezin stelde Gerard van Mierlo. Na korte tijd stelde hij dat het om een ingewikkeld multiprobleemgezin ging en besloot hij de behandeling te stoppen. Hij be-eindigde de therapie en liet mij stikken.

Hierdoor werd ik nog ruim 4 jaar langer met haat en grof geweld geconfronteerd.

Denk aan het woord dat ik ( Jesjoewa - Jezus ) u gezegt heb,

een dienaar is niet groter dan zijn meester,

indien ze mij vervolgt hebben,

zullen ze u ook vervolgen,

indien ze mijn woord hebben onderhouden,

zullen ze ook uw woord onderhouden.

Jo15:20

 

Update 30-4-2005 na gijzeling en vluchteling uit Nederland te zijn geworden

Toen ik in het najaar van 2004 bezig was om een rechtzaak op te zetten inzake een schadeclaim en compensatie te verzoeken van het RIAGG-Roermond werd plotseling 's ochtens vroeg door de politie aangebeld en ze verzochten mij om om met hun mee te gaan. Ze hadden geen arrestatiebevel en veinsden alleen maar te willen praten. Op het politieburo aangekomen werd ik gegijzeld. 's Middags verscheen er een zekere psychiater Tan. Hij stelde de volgende strikvraag:"De Bijbel leert: Oog om oog, tand om tand, wat vind jij als gelovige hiervan?" Ik antwoordde:"Volgens Joden betekent dit dat iemand een schade die hij veroorzaakt geheel moet vergoeden en niet half". Hij zei:"John, je bent een goede man, maar als we een probleem met jou krijgen ben je net Israel". Vervolgens nam de heer Tan een formulier en schreef dat ik paranoide zou zijn, grootheidswaanzin zou hebben, vergiftigingswanen en suicidaal. Als conclusie noteerde hij dat ik psychotisch was en dringend opgenomen moest worden, want in de toekomst zou ik een gevaar zijn voor medewerkers van het RIAGG en ik zou met een persoonlijke vete bezig zijn. Vervolgens sprak de kwaadsprekende lasteraar en leugenaar Tan ( Ex20:16, 2Ti3:1-5, Mt7:23 ) nog enkele diskwalificerende minachtende opmerkingen en vertrok. Ik werd wederom opgesloten en tegen de avond zonder iets te eten of te drinken hebben gehad die dag afgevoerd naar een gesloten afdeling van een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis ( PAAZ-Roermond ). Zonder dat ik ook maar iets verkeert gedaan had wilden ze mij weer met chemicalieen bewerken. Een uur voor de eerste rechtzaak hieromtrent 5 dagen later gaf psychiater Smals plotseling opdracht om mij af te voeren.

Nadat ze een uur met mij achterstevoren vastgebonden rondgereden hadden werd ik afgeleverd op het Eibernest, een gesloten afdeling van het Vincent van Gogh Instituut in Venray. Een uur later volgde de uitgestelde rechtzaak in de isoleercellen afdeling achter gesloten stalen deuren. Een psychiatert in opleiding, Harold Kuipers, veinsde tijd nodig te hebben voor observatie en behandeling. De rechter besloot dat hij een week de tijd kreeg.

Na een dag of 10 gegijzeld te zijn geweest zonder enige grond volgde de tweede rechtzaak. Wederom achter de stalen deuren van de separeerafdeling waar mensen worden opgesloten in isoleercellen nadat hun kleren worden afgenomen en ook vaak vastgebonden en gesedeerd met chemicalieen tot ze veranderen in kwijlende zombies met sterk verminderde hersenaktiviteit. Er was een andere rechter en plotseling had ik ook een andere advocaat. Het psychiatertje in opleiding kon niets constateren, maar veinzde dat ik preventief moets worden behandeld voor een psychoze en dat hij meer tijd nodig had. Drie weken gijzeling volgde, zonder dat ik in de war was, stemmen hoorde of agressief was.

Na drie weken observatie kwam de derde rechtzaak en ook de derde rechter, een politierechter dit keer. Het psychiatertje in opleiding, Harold Kuipers veinsde dat ik welliswaar erg rustig was, maar nog steeds behandeld meost worden voor de psychose. Aan die behandeling verleende ik geen medewerking en ik zou geen enkel ziekteinzicht of besef hebben. Terwijl hij mij zo graag wilde helpen. Anders zou ik in de toekomst een gevaar worden voor de mensen van het RIAGG. Terwijl ik een legale rechtzaak wilde voeren veinsde het psychiatertje in opleiding zulke leugens zonder enige grond. De politierechter beweerde geen psychiatrische kennis te hebben, maar sinds de aanslag op het World Trade Center van 11 september 2001 was steeds meer mogenlijk om mensen ook preventief te veroordelen zonder dat er ook maar iets gebeurt was. Zij besloot niet alleen de onrechtmetige gijzeling te verlengen, maar ook het psychiatertje in opleiding de bevoegdheid te geven tot een dwangbehandeling van 3 maanden.

Het ventje Harold vond het leuk om met Haldol te starten, "om mij meer rust te geven". Ik vegeleek zijn hulp tenslotte met "Nazie-Duitsland" en "China 10 jaar geleden" en noemde zijn wonderbaarlijke medicatie "chemicalieen en gif". Vreemd genoeg gebruikt hij zijn wonderdrugs zelf niet. Zowel de patieenten vertrouwenspersoon als het clienten adviesburo gaven toe dat Haldol zwaar geschut is voor zware gevallen en adviseerden met iet lichters te starten. Het psychiatertje in opleiding bleef bij de behandeling met Haldol, beledigd als hij was omdat ik zijn hulp met chemicalieen al weken weigerde, ondanks alle vernederingen en verminderde vrijheden van hem en verscheidene personeelsleden. Ik moest meewerken en Haldol slikken voor een gelijdelijke opbouw, of ik zou de volgende dag door een overmacht van persooneel voor een maand in 1 keer ge-injecteerd worden.

Ik had geen keuze dan het hersenaktiviteit verminderende gif te nemen tot ik kon ontsnappen naar het buitenland. Nog maandenlang heeft de overheid in Nederland mij gezocht.

De vraag is:

Wie zij nu in God's rechtvaardige ogen de terroristen die zijn dienaar vervolgen, vals beschuldigen, proberen te doden, PERSONA NON GRATA maken, vogelvrij verklaren, gijzelen en dwangbehandelingen toedienen met hersenaktiviteit verwoestende chemicalieen, teneinde aan een legale rechtzaak te ontkomen?

Wie???????

 

2. REGEERDERS

Maar ook vele regeerders zijn zo. Lukas hoofdstuk 4 vers 5 en 6 leert dat de heerlijkheid en autoriteit van alle koninkrijken op aarde zijn overgegeven aan .... de Duivel ( Jo 16:11 ). Hier in Nederland bijvoorbeeld hebben we een regering ( 29 oktober 2004 ) die voornamelijk bestaat uit zogenaamde Christenen. Ze beveelt dat we dringend moeten bezuinigen, om te kunnen blijven concureren met lage lonen landen.

De Nederlanders met een gemiddeld inkomen en daaronder ( de armen ) worden hiermee aanhoudend voor de gek gehouden en worden veel armer. Zelfs de helft van de mensen met een gemiddeld inkomen gaan zoveel in koopkracht achteruit dat ze in armoede leven en moeten bezuinigen op het eten in hun gezin. Maar de meeste hele rijken krijgen er tegelijkertijd 30 tot 40% in één jaar bij en de grote bedrijven hoeven nu ineens veel minder belasting te betalen. Zo heeft de Nederlandse telefoonmaatschappij KPN dit jaar veel minder omzet gehad en door de belastingverlaging toch 2x zoveel winst gemaakt. Door de omzetdaling bij KPN moeten toch 1200 banen verdwijnen ( ondanks de verdubbeling van de winst gaat de regering hiermee accoord ).

Ook moeten de werknemers veel harder en langer gaan werken omdat Nederlanders te duur zouden zijn. Kortom, de regering vertelt de werknemers aanhoudend dat ze lui zijn, veel te weinig werken en ver onder de gemiddelde Europese maat presteren. Maar in werkenlijkeid we zijn op Canada na de meest concurerende economie op aarde en bovendien zijn we zelfs 10% productiever per inwoner dan mensen in de VS. Toch verdienen de mensen in de VS veel meer en gebruiken maar liefst 3x zoveel energie per inwoner.

Zie, dit bleek de dwaling van uw zuster Sodom te zijn:

Trots en de overvloed aan brood

en een voorspoedige vrede hadden haar inwoners,

zonder de hand van de arme en de behoeftige te versterken,

... Daarom vaagde Ik ze weg.

Ezechiël 16:49+50

Maar de werknemers in Nederland moeten nu nog veel meer gaan bezuinigen van de overwegend "Christelijke" regering ( Mt 22:39+40, Lu 10:27 ) om de zakken van de hebzuchtige rijken nog veel meer te spekken. Wat een naasteliefde!

 

3. CHRISTENEN

Allemaal onrechtvaardige leugens dus van de meeste rechters en regeerders. Maar ook de meeste geestelijken en namaakchristenen zijn zo! Wie van hen gelooft in de enige ware God ( Jo 17:3, Mt 7:15-20 )? Wie erkent het Woord van God als leerboek voor gerechtigheid ( 2Ti 3:16+17 )? Wie Heiligt de Hebreeuwse naam van God? ( Mt 6:9, Ps 83:18, Jes 54:5, Opb 21:8 ).

Vrijwel alle religies aanbidden JEHWAH niet en daarmee dus iemand anders.

onder wie de God ( Satan ) van dit samenstel van dingen

de geest van de ongelovigen heeft verblind

opdat zij het glorierijke licht van

het Evangelie van de heerlijkheid van Christus niet zien,

die het beeld van God is.

2Kor4:4

Zie ook Jo12:31, Ef 2:2, 1Pe5:8

 

4. GEESTELIJKEN

Velen zeggen dat de Heilige Bijbel niet door JEHWAH is ingegeven, maar door mensen is verzonnen. Zo verloochent zelfs de Rooms Katholieke Kerk het scheppingsverslag. Ze kleineerd Mozes die JEHWAH 's ware ingevingen citeerd, en noemt hun dus leugenaars in hun PX uitgave van de negende druk in de aantekeningen. Zo staat er in de eerste aantekening al:

"( 1 ) De schrijver bedoelde niet, een wetenschappelijk inzicht te geven in het scheppingswerk. Om door zijn volk begrepen te worden sloot hij zich aan bij diens vootstellingen en opvattingen omtrent het wezen der dingen. Daarom laat de H. Kerk ons een grote mate van vrijheid bij de verklaring van dit verhaal, vooral wat de orde der scheppingsdagen en de betekenis der scheppingsdagen betreft. Hiermee vervallen vanzelf moeilijkheden, die de wetenschap tegen ons verhaal kan inbrengen. ..."

Hier wordt het scheppingsverslag dus afgedaan als verhaaltje, een sprookje voor domme mensen in de oudheid. Deze totale diskwalificatie van het oudste en ware verslag in het Woord van God, de Heilige Bijbel slaat echt nergens op. Ook de evolutietheorie en archeologie hanteren dezelfde volgorde van ontwikkeling als de scheppingsdagen van het oude Bijbelboek Genesis. Vreemd dus dat die domme mensen in de oudheid die volgorde toevallig precies goed verzonnen hebben, vindt u niet? Zelfs Darwin erkende op latere leeftijd dat het scheppingsverslag juist moest zijn en de scheppingstheorie van hemzelf louter een wetenschappelijke theorie was. Het Bijbelse woord uit de scheppingensperioden dat met dag is vertaald duidt op een periode. Volgens de Joodse tijdsberekeningen is zo'n scheppingsdag een periode van 7.000 jaar. Overigens schiep JEHWAH God de hemel en de aarde in het begin, wellicht ongeveer 5 miljard jaar geleden. De scheppingsdagen beginnen dus pas veel later. Gebrek aan kennis van de Rooms Katholieke Kerk en ook vele anderen kan toch geen rede zijn om JEHWAH en Mozes voor leugenaars uit te maken en daarmee het totale Woord van God, de Heilige Bijbel te diskwalificeren.

Zoals ik al schreef:

"Wie Heiligt de Hebreeuwse naam van God?"

Mt 6:9, Ps 83:18, Jes 54:5, Opb 21:8

 

5. PROCLAMATIE AAN ALLEN

Wij weten dat wij uit God zijn,

maar

de gehele wereld is in de macht van de wetteloze.

1Jo 5:19

Een wetteloze wordt trouwens niet herkent door zijn ongeloof of zijn gebrek aan ware kennis, maar door zijn werken. Zoals een boom herkent wordt aan zijn vruchten zullen ook mensen en natieën herkent worden door hun werken, wat ze voortbrengen ( Mt21:43+44 ). Deze werken zijn herkenbaar en het gevolg van onder andere liefdeloosheid, egoisme en wetteloosheid.

Apostel Paulus zegt hierover:

De werken van het vlees nu zijn openbaar, welke zijn:

overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,

afgoderij, toverij, vijandschappen, twisten, rivaliteit, toorn, strijd, verdeeldheid, sekten,

afgunst, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke,

waarvan ik u vantevoren zeg, dat wie zulke dingen beoefenen,

het Koningkrijk Gods niet zullen beërven.

Ga 5:19-21

 

Apostel Paulus noemt ook de goede vruchten die we kunnen herkennen:

Maar de vrucht van de geest is liefde,

blijdschap, vrede, geduld, welwillendheid,

goedhartigheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersching.

Ga 5:22

 

Index / Verder