Index / Verder

Valse Namen

Gratis Bijbelstudie aangeboden door JEHWAH 's Non-Profit organisatie op aarde.

 

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen,

Gaat uit haar, mijn mensen,

opdat gij geen deel hebt aan haar zonden,

zodat gij haar plagen niet zult ontvangen.

Openbaring 18:4

 

Vanwege de zeer kwaadaardige ontwikkelingen hier in Nederland vraag ik iedereen om de site op te slaan en als e-mail naar vrienden te verzenden. Zeker als deze site wordt verbannen.

 

Lees niet verder *

indien u niet tegen de waarheid kunt

of er agressief van wordt !

 

1. Adhonai *

 

Gelukkig schrijven de Joden de Heilige NAAM van God noch steeds in de Thora en de Tenach. In de Hebreeuwse lettertekens staat er dan JHWH.

Echter wegens een vreemd bijgeloof denken Joden dat ze de echte NAAM van God niet mogen uitspreken. Daarom spreken Joden de naam JEHWAH ( JHWH ) uit als Adhonai ( Heer ).

 

2. HEER *

 

De Protestanten ( Hervormden ), Gereformeerden ( Calvinisten ), Wereld Wijde Kerk van God, Adventisten enz. kozen voor die naam HEER voor God. In hun Bijbels is de NAAM JEHWAH bijna overal vervalst met HEER.

 

2. Jahweh *

In het Aramees spreekt men de NAAM uit als Jahweh

 

In enkele Bijbelverzen is de onjuiste titel HEER bij de Katholieken heder ten dage vervangen door de NAAM Jahweh. Vreemd genoeg zijn het de door de Joden zo verworpen Samaritanen die God in het Aramees Jahweh noemen. Deze Romeinse STAATSRELIGIE is opgericht door de Romeinse keizer Constantijn in het jaar 313.

De Rooms Katholieke staatsreligie van de heidense keizer Constantijn vervalsten alle Bijbels door de Heilige NAAM van de enige ware God JEHWAH (2Ti 2:16-19 ) in de Heilige Bijbel ( zie De enige ware God! ) systematisch te vervangen door titels als HEER en God.

De Roomskatholieken aanbidden de Vader niet als enige ware God ( Mr 12:29 ) zoals Jesjoewa ( Jezus ) ons leert in het "Onze Vader" modelgebed (Mt 6:9-14 ). Nee, de Rooms Katholieken aanbidden de godin Maria als de moeder van God, een naamloze triade van goden, door hunzelf heiligverklaarde dode mensen en miljoenen beelden ( Ex 20:3-6 ).

Al deze leringen trekken ons weg van de ware aanbidding ( Galatan 1:6+7, Ga 5:10 ) zoals Satan graag heeft ( 1Ti 4:1 ). De valse moedergodin Maria is de opvolgster van heidense moedergodinnen als Artemis, Isis and Diana. De naamloze triade van goden is het trinitarisch dogma die door hunzelf ook wel de onverklaarbare drie-eenheidsleer wordt genoemd.

Hoe ging de Rooms Katholieke Staatsreligie God degraderen?

In het jaar 325 werd door de heidense Romeinse keizer Constantein het Concilie van Nicea door bijelkaargeroepen. Hier werd besloten dat de enige ware God JEHWAH voortaan gedegradeerd werd tot een deel van een naamloze twee-eenheid ( homo-ousius ).

De andere helft werd volgens die mensenleerstelling gevormd door Jesjoewa ( Jezus ). De apostel Paulus voorzag dit soort ontwikkelingen en zei erover:

Want er zal een tijdsperiode komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen,

Maar zich overeenkomstig hun eigen begeerten tal van leraren zullen bijeenbrengen

om hun oren te laten kittelen;

en zij zullen hun oren van de waarheid afwenden

en zich daarentegen tot onware verhalen keren.

2Ti 4:3+4

Tijdens het eerste Concilie van Constantinopel, in het jaar 381, werd vervolgens besloten dat de enige ware God JEHWAH verder gedegradeerd werd tot een deel van een drie-eenheid ( 3 evengrote personen namelijk de Vader JEHWAH, de Zoon Jesjoewa en de Heilige Geest zijn samen één God ). Deze Rooms Katholieke trinitarieërs ( drie-eenheid-aanbidders ) brachten zeer vele eeuwen lang zelfs eigen legers op de been, om systematisch zoveel mogelijk Monotheïsten ( Ex 20:2+3, De 6:4+5 en Jo 17:3 ) op te sporen en uit te roeien. De geestelijke klasse van de trinitarieërs betaalden de privé legers van het geld dat hun lidmaten aan de weergaloze afgoderij moesten afstaan. De vogelvrije Monotheïsten werden door die trinitarieërs zeer wreed gemarteld en daarna op gruwelijke wijze vermoord. Aangespoord door de geestelijken hadden ze er behagen in de gemartelde Monotheïsten levend te verbranden op brandstapels of ze werden levend gevierendeeld. Ook werden zeer vele eeuwen lang oprechte mensen die gedeelten van de Heilige Bijbel vertaalden, in een zoektocht naar de waarheid, systematisch opgespoord, gemarteld en vermoord door de Rooms Katholieke trinitarieërs ( 2Ti 3:16+17 ).

... En dan zullen die wettelozen worden ge-openbaard,

die de Heer Jesjoewa zal verdelgen door de geest van zijn mond,

en zal vernietigen met de glans van zijn komst;

diegenen wiens komst is volgens de werken van Satan

met alle kracht en tekenen en valse wonderen, ...

2Th 2:3-12

In plaats van de enige ware God JEHWAH ging men Jesjoewa ( Jezus ) aanbidden, een drie-eenheid, beelden en doden die heilig verklaard werden. Omdat Jesjoewa niet langer dé Middelaar tussen JEHWAH God en de mens was, werd die funktie overgenomen door hun geestelijken, beelden, duizenden heiligen en andere overleden personen.

Maar wat zegt de bijbel hierover?

De woorden twee-eenheid en drie-eenheid komen in de bijbel zelfs niet eens voor. Integendeel, zelfs na Jesjoewa 's ( Jezus ) opstanding schreef de apostel Paulus aan Timothéüs nog steeds:

Want er is één God,

en ook één Middelaar tussen God en de mensen,

de Mens Christus Jezus,

die zich gaf als losprijs voor àllen.

Zo luidt de getuigenis voor onze tijd;

1Ti 2:5+6 Volgens de Rooms Katholieke "Petrus Canisius" vertaling.

Let vooral eens op het woordje en zowel hierboven als helemaal boven in de pagina. Het scheidt hier duidelijk 2 verschillende personen.

De Heilige Geest overigens, is ook geen deel van de enige ware God JEHWAH, maar zijn werkzame kracht. God zend die uit zonder dat Hij daardoor minder wordt, of ( nog erger ) zich zou opsplitsen. Het Hebreeuwse woord dat met Heilige Geest vertaald wordt ( zoals in Genisis 1:2 ) is "roe-ach", wat letterlijk wind betekent, oftewel een onzichtbare ( werkzame ) kracht.

IJsvogeltje: Aquarel 65 x 50 cm.

Over het aanbidden van beelden staat in diezelfde Rooms Katholieke Bijbel:

U mag geen enkel godenbeeld maken,

noch enig beeld van wat in de hemel daarboven,

op de aarde beneden,

of in het water onder de aarde is.

Ge moogt ze niet aanbidden of dienen.

Want Ik, Jahweh, uw God, ben een naijverige God,

die de wetteloosheid der vaders wreekt op de zonen,

op het derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten;

maar die genadig is tot aan het duizendste geslacht van hen,

die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Ex 20:4-6

Dit is het tweede Gebod van de 10 Geboden.

 

In de eerste eeuw dat deze Rooms Katholieke ( trinitarische ) staatsreligie bestond ( vanaf 313 na Chr. ) hebben ze meer ware Monotheïstische Christenen ( De 6:4+5 ) uitgeroeid dan alle heidenen bijelkaar in de 3 eeuwen ervoor ( inclusief de wrede keizer Nero ).

Wist u dat het woord ketter afkomt van de Kartaren. Deze zeer vredelievende Monotheistische Christenen zijn uitgeroeid door de Trinitarische Rooms Katholieken. Hun ongekende haat tegen het ware Monotheisme wordt heden ten dage nog gebruikt tegen iedereen die de waarheid zegt over de enige ware God van de Bijbel.

Zij herstelden enkele eeuwen geleden de valse weergave HEER door de Arameese en Samaritaanse Godsnaam Jahweh op enkele plaatsen in hun Bijbelvertalingen.

Wist u dat de Rooms Katholieke kerk al meer dan $ 650.000.000,- zwijggeld uitgaf in de V.S. om pedofiele priesters uit de gevangenis te houden?

Keer op keer zijn de door hun goedgekeurde pedofiele priesters naar een andere maagdelijke parochie overgeplaatst.

Stelt u zich eens voor dat de onwetende parochianen geld aan God dachten te geven, maar dat hun geld wordt misbruikt om kinderverkrachters te laten doorgaan.

Telkens nadat er oproer ontstond tegen de pedofile priesters en de situatie onhoudbaar werd door de vele beschuldigingen, hielp de Rooms Katholieke Kerk hun uit. De pedofiele priesters werden tot wel 30 keer werden door de Rooms Katholieke Kerk overgeplaatst zodat ze weer helemaal opnieuw konden beginnen in een nieuwe maagdelijke gemeente. Door deze hulp, die de medeplichtige Rooms Katholieke Kerk de goedgekeurde pedofiele priesters gaf, hebben sommige pedofiele priesters al meer dan 900 kinderen verkracht en anaal misbruikt.

 

Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt

wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Matthéüs 7 verse 19 ( Zie ook Mt 7:19-23 )

 

 

3. Jehova *

 

Protestanten geloven in de Drie-eenheid. Daarom hebben ook zij de NAAM van God in hun Bijbels bijna overal vervalst met HEER. Op enkele plaatsen in her Oude Testament komt de naam Jehova sporadisch voor in hun bijbels. Zij verschenen in de 15-e eeuw NA Christus. Ze hebben zich juist afgekeerd van het aanbidden van afgodsbeelden, maar helaas aanbidden ze wel nog steeds de naamloze triade van goden. De naamloze triade van goden is de Rooms Katholieke leer van het trinitarisch dogma die ook wel de onverklaarbare drie-eenheidsleer wordt genoemd. Ze houden daarmee vast aan leringen die mensen van de ware aanbidding van de Vader aftrekken ( Mt:6:9, 1Ti 4:1, Ga 5:10 ).

Het eerste van de tien geboden is:

 

"Ik ben JEHWAH uw God,

die u uit Egypte Egypte, uit de slavenhuis,

heeft uitgeleid.

Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Exodus 20 vers 2 en 3

 

Soms herstelden zij de Middeleeuwse naam Jehova op enkele plaatsen in hun Bijbelvertalingen

Waarschijnlijk hebben de klinkers uit "adhonai" ( Hebreeuws voor Heer ) en "elohim" ( Hebr. voor God ) na de donkere Middeleeuwen de mening veroorzaakt dat men veronderstelde dat de uitspraak van de NAAM van God ( in het Hebreeuwse Tetragrammaton geschreven als JHWH ) Jehova moest zijn.

 

 

4. Jezus *

 

De uit de protestanten ge-evolueerde Evangelisten blijven de heilige naam van God JEHWAH vervangen door de titel HEER ( met hoofdletters ) en beweren vervolgens dat de naam van God Jezus is ( 1Kor 8:6, Mt 7:21-23 ).

Jesjoewa ( Jezus ) leerde ons niet hemzelf te aanbidden, maar de Vader, en diens NAAM te heiligen!

 

"Gij dan bid aldus:

Onze Vader die in de hemelen is,

Uw NAAM worde geheiligd."

Mattheus 6 vers 9

 

5. Jehovah *

 

De later uit adventisten voortgekomen Jehovah Getuigen plaatsten een H achter de protestante naam Jehova. Ze deden dit in overeenstemming met de laatste letter van het Hebreeuwse Tetragrammaton van Gods naam JHWH .

Om de orde en het gezag te waarborgen spreken Jehovah Getuigen recht door gerechtelijke commitees. Deze commitees bestaan uit enkele willekeurige ouderlingen. Wat deze op aarde ontbinden is in de hemel ontbonden stellen zij.

Zo eist de zichzelf "beleidvolle slaaf" noemende Directeur van het Wachttorengenootschap van de Jehovah Getuigen dat iedereen wordt uitgesloten die zijn mening tegenspreekt. Ook paartjes die gelukkig samenwonen moeten worden ge-excommuniceerd. Ze zijn geen deel van deze wereld beweren ze, erkennen geen wereldse echtscheidingen, maar vervolgen knielen ze wel voor de wereld en vereisen een werelds huwelijk als enig juiste huwelijksvorm. Echter Jezus beloofde de Samaritaanse die samenwoonde levenswater ( Jo 4:10+16-18, zie ook Jo 8:4+7 ). Hoe anders is Jezus dan de Jehovah Getuigen. Stelt u zich eens voor dat Jozef en Maria zelfs nooit getrouwd zijn volgens de Heilige Bijbel.

Ook sluiten de Jehovah Getuigen bijvoorbeeld iedereen uit die rookt. Zelfs als iemand door grote problemen een tijdenlijke terugval krijgt, en niet eens in het openbaar rookt. Maar ( verenigde ) leden die liegen, bedreigen, een huis leegstelen en € 4000,- van mij stelen blijven in een goedgekeurde positie. In dit geval bevelen ze dat men zich onrecht dient te laten aandoen of zich tot een wereldse rechtbank te wenden. Klaarblijkelijk kunnen hun gerechtelijke commitees die Goddelijke gerechtigheid zouden moeten brengen niet eens tellen ( Mt 23:23+24, Jo 8:44 ).

 

Welk mens onder u die honderd schapen heeft,

zal niet wanneer er één kwijtraakt,

er 99 in de wildernis achterlaten laten,

en op zoek gaan naar het verloren schaap

tot hij het vindt?

Lukas 15:4

 

5. Elohim *

 

Mormonen zijn ervan overtuigt dat de naam van God Elohim is.

Ze beweren weer dat Jezus en Jehovah dezelfde zijn, terwijl ze toch niet in de drie-eenheid geloven.

Ze geloven dit omdat de grondlegger van hun geloof Josef Smith dit beweert heeft. Josef Smith is de grondlegger van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Op de vraag waarom er dan in de 10 geboden ( Exodus 20 ) in de Hebreeuwse Thora staat: Ik ben JHWH Elohim ( JEHWAH God - Exodus 20 vers 2 en 7 ) antwoorden ze dat de Bijbel en ook de Joodse Thora dan waarschijnlijk vol fouten zitten.

 

7.Jehowih *

 

De Oosters Orthodoxen geloven ook in de Drie-eenheid. De Oosters Orthodoxen hebben zich afgesplitst van de Rooms Katholieken. Ze kozen voor de naam HEER en soms Jehowih.

De echte ware Hebreeuwse NAAM ( JHWH ) dient echter vertaald te worden als JEHWAH. Zie: De naam JEHWAH !

* Alhoewel we van mening mogen verschillen, is het heel belangrijk dat beweringen en bewijsvoeringen correct zijn weergegeven. Als u denkt dat er iets niet geheel juist is, dan mag u mij dat aantonen. Ook als u nog taalfouten vindt, laat mij dan weten op welke pagina u welke fout ontdekt heeft. Bij voorbaat hartelijk dank!

Index / Verder