Index / Verder

Waarom laat God het kwaad toe?

 

Dit is een onderwerp dat veel mensen erg zal aanspreken. Velen zijn zelfs tot de conclusie gekomen dat er geen God kan zijn, vanwege het vele onrecht, kwaad en lijden in deze onvolmaakte wereld. In dit hoofdstuk zal ik ( na gebed en met JEHWAH's hulp ) een Bijbels antwoord proberen te geven op die brandende vraag.

Avond: Acryl op katoen 60 x 80 cm.

 

De eerste rede

Er zijn minstens drie redenen om het kwaad tijdelijk toe te laten

 

Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie wil ik ver in de tijd terug gaan.

Eerst was JEHWAH God alleen. Toen schiep hij zijn eerstgeborene, namelijk Jesjoewa ( Jezus ) ( zoals Kolossensen 1 vers 15 verklaart ), en miljoenen Engelen ( Openbaring 5 vers 11 - 200 miljoen getrouwe Engelen ). Daarna kwam de stoffelijke schepping met 200 miljard sterren in ons sterrenstelsel de Melkweg, en dan zijn er nog eens 200 miljard Sterrenstelsels ( volgens de laatste schattingen ). En ook de Aarde natuurlijk, met overvloedig planten, dieren en uiteindelijk de mens.

Echter zowel Engelen als mensen zijn geschapen met een vrije wil, ze kunnen een vrije keuze maken. Het zijn evenals God zelf geen robots. Daarom besloot JEHWAH de eerste mens te beproeven met een simpele proef op hun loyaliteit. Eén boom was van God, en de rest van de mens ( Genesis 2:16+17 ). Ofschoon JEHWAH God alles heel goed gemaakt had, besloot een afvallige Engel ( Satan, 2 Kor 11:14 ) ( Openbaring 12 :4+9 - uiteindelijk een derde deel van de Engelen ), evenals de eerste mens, niet langer naar JEHWAH op te zien, maar minachting te tonen.

JEHWAH had hun meteen kunnen doden, en nieuwe mensen kunnen maken. Echter dit had geen antwoord gegeven op de vraag of wij JEHWAH en zijn regels wel nodig hadden. God wilde de situatie tijd geven ( ongeveer 6.000 jr. ) om te bezien wie hem uit vrije wil zouden dienen, en wie niet. Ook werd hierdoor duidelijk wat er zonder JEHWAH van terecht zou komen. Bovendien werd zo heel duidelijk of we JEHWAH en zijn wetten wel, of niet nodig hadden. JEHWAH stelde zich niet op als een moordende dictator. Zo werd duidelijk welke Engelen voor JEHWAH God zouden kiezen, en welke voor Satan, die de opstand aanvoerde. Ook de nakomelingen van de eerste mens konden zo ( evenals wij ) een vrije keuze maken.

Het verhaal van de zaaier die voortreffelijk zaad zaaide, en de vijand die er onkruid doorheen zaaide, is hier een voorbeeld van ( Mt 13:24-30 + Mt 13:36-43 ). Het advies was: laat beide tot de oogst opgroeien, en vernietig dan het onkruid. Zo zal het spoedig gaan met zij die voor het kwaad kiezen.

Blauw meer: Acryl op katoen 60 x 80 cm.

 

De tweede rede

De tweede rede voor het tijdelijk toelaten van het kwaad

kunnen we vinden in het bijbelboek Job

 

Eerst gaat het Job goed, hij is een Godvrezend en goed mens. Maar Satan zegt dat Job JEHWAH alleen maar dient zolang het hem goed gaat. Satan beweert zelfs dat de rechtvaardige Job JEHWAH zal vervloeken als hij beproefd wordt. "Zie eens of hij u niet recht in uw gezicht zal vervloeken" veinst Satan ( Job 1:11 ).

God beproeft Job niet, maar geeft Satan daar toestemming voor, om een antwoord te verkrijgen op de vraag of de getrouwe Job loyaal blijft als hij beproefd wordt. Alleen mag Satan Job zelf niets doen. Satan gaat tot het extreme: Sabeeërs en Chaldeeën stalen de runderen, ezelinnen, kamelen en doden praktisch al zijn bedienden. Eén bediende meldt Job zelfs: "Vuur van God viel uit de Hemel en laaide toen op onder de schapen en de bedienden en verteerde hen; en ik kon ontkomen, slechts ik alleen, om het u te vertellen." Ook zijn kinderen werden gedood door een hevige wind die het huis deed instorten waar ze waren.

Job vervloekte God echter niet ( Job 1:21 ).

Maar had Job een juist Godsbesef?

Neen, Job dacht dat het onheil van God afkwam ( Job 1:21 ). Hij zei o.a.: "JEHWAH heeft gegeven, en JEHWAH zelf heeft weggenomen. De naam van JEHWAH blijve gezegend worden." Hiermee gaf hij wel een antwoord op de vraag, of hij JEHWAH alleen diende zolang het hem goed ging.

Echter verbitterd ging Satan terug naar JEHWAH en veinsde dat Job JEHWAH wel zou vervloeken, als hij tot in zijn vlees en gebeente aangetast zou worden ( Job 2:5 ). Wederom gaf JEHWAH Satan toestemming om een antwoord te verkrijgen op de vraag of Job loyaal zou blijven onder beproeving. Satan sloeg de onwetende Job met kwaadaardige zweren.

Job werd er zelfs depressief van ( Job 3:3+4 ). Hij zei o.a.: ¨De dag moge vergaan waarop ik geboren werd¨.

Ook stuurt Satan valse vrienden op Job af. Zo zeggen ze o.a.: "Bedenk toch: Is er ooit een onschuldige omgekomen? En waar zijn rechtschapenen ooit verdelgt?" en "Door de adem van God komen zij om"( Job 4:7+9 ). Ze zeggen dingen die mensen nu nog steeds over God beweren als je met ze praat. Zoals de bewering dat ernstige ziektes de straf van God zouden zijn, en dat God mensen zou laten verhongeren en doden. God heeft dat zo gewild zeggen ze dan.

De Bijbel leert:

"... want tijd en onvoorziene gebeurtenissen treffen hen allen."

Prediker 9:11 b

Het antwoord van Jesjoewa ( Jezus ):

"Of die achttien op wie de toren in Silóam viel,

waardoor zij werden gedood;

meent gij dat zij grotere schuldenaars bleken te zijn

dan alle andere mensen die in Jerusalem woonden?

Volstrekt niet,

zeg ik u;

maar indien gij geen berouw hebt,

zult gij allen omkomen."

Lukas 13:4+5

De realiteit is dus anders. Ziekte, honger en de dood hebben we te danken aan Satan, en de verkeerde keuze van Adam en Eva. En ook de huidige verdeelde politieke machten, die liever oorlog voeren en God de schuld geven, dan de ellende te verzachten. En ook tijd en toeval spelen dus een rol.

Tafelberg-Colorado: Olieverfschilderij 40 x 60 cm.

 

De derde rede

Er is nog een derde rede waarom God het kwaad nog een korte tijd toelaat

 

Had God duizenden jaren eerder ingegrepen, dan hadden Satan, en de demonen kunnen zeggen dat zij onvoldoende tijd hadden gehad om de mensen te laten experimenteren met regeringsvormen. Ook waren de mensen technisch nog niet zo hoogstaand dat ze de honger, armoede en veel ziektes wereldwijd met gemak hadden kunnen bestrijden.

Wij weten dat wij uit god zijn,

maar de gehele wereld is in de macht van de wetteloze.

1 Jo 5:19

Maar weet dat het niet de schuld van JEHWAH is, dat het Hem zeer veel pijn doet, en dat Hij ( zeer waarschijnlijk ) in 2019 of begin 2020 ( voor een berekening zie: Armagéddon in 2019? ) een einde maakt aan deze weerzinwekkende toestanden ( Da 12, Mt 24, 1Th 5:3, 2Ti 3, Opb 11:18 ). Bovendien zal Hij zijn loyalen in duizendvoud vergoeden voor alles wat ze nu voor Hem doen.

 

Net zoals in het geval van Job

uiteindelijk een keer kwam ten goede,

maar dan tot in alle eeuwigheid.

Job 42:10-17

 

 

Index / Verder