Index / Verder

De enige ware God !

 

"Dit is eeuwig leven,

dat zij U kennen / begrijpen,

de enige ware God,

en de Messias Jesjoewa ( Jezus Christus ),

die Gij gezonden hebt."

Johannes 17 vers 3

Heden ten dage zijn er helaas niet veel mensen die in de enige ware God geloven. Veel mensen geloven dat Jesjoewa ( Jezus ) God is, of dat God uit een mysterieuze drie-eenheid bestaat. Hoe dat zo is gekomen, en wat de Bijbel ( waarin die levengevende kennis van Jo 17:3 staat ) hierover leert, kunt u op deze pagina lezen.

Berg met gletsjer: Olieverfschilderij 37,5 x 48,5 cm.

Al in de pagina "Home" heb ik uitgelegd dat Jesjoewa niet zelf aanbeden wilde worden, maar ons leerde de Vader JEHWAH te aanbidden, en Zijn NAAM te Heiligen. Echter velen beweren dat dit na de dood van Jesjoewa veranderde ( hierover zometeen meer ).

Een feit is, dat al in Jesjoewa ( Jezus ) zijn tijd door de Joden begonnen was met het niet langer uitspreken en Heiligen van God's Heilige naam JEHWAH. Toch staat de naam JEHWAH door Goddelijke inspiratie op 6.828 plaatsen in de Tenach ( de Heilige Hebreeuwse Geschriften = Oude Testament v. d. Heilige Bijbel ) geschreven. Huichelachtige onschriftuurlijke mensenleerstellingen ( Ps 105:1; Mr 7:6-8; Jes 29:13+14 ) bepaalden na duizenden jaren ineens dat het Godslastering was om de echte NAAM JEHWAH uit te spreken ( Jesaja 12 vers 4 ).

Gelukkig vervalsten de Joden de Tenach niet, maar de echte naam JEHWAH werd voortaan overal uitgesproken als "Adhonai" ( Hebreeuws voor HEER ), en "Elohim" ( Hebr. v. God ). Als reden werd aangevoerd dat God's naam JEHWAH te Heilig zou zijn, om door onvolmaakte mensen gebruikt te worden ( zie Psalm 33:21 ). Je kan echter geen NAAM Heiligen door die op huichelachtige wijze te verloochenen ( zie de Heilige Hebreeuwse Schrift Exodus 9 vers 16, Psalm 20 vers 1 en Spreuken 18 vers 10 ).

En het moet geschieden dat

een ieder die de naam JEHWAH aanroept

veilig zal ontkomen ...

Joël 2:32

Hier staat overduidelijk dat de mensenleerstelling die het verbied om de naam van God uit te spreken een onbijbelse leerstelling is die mensenlevens kost. JEHWAH zal diegenen niet redden die Hem niet met zijn naam aanroepen. Om te stellen dat het Heiligen ( door het bekent maken en uitspreken ) van de naam JEHWAH Godslastering is ( waarop als straf de doodstraf staat door steniging ) is natuurlijk iets dat Satan en zijn demonenhorden zeer behaagt. Zij haten de Heiliging van de naam JEHWAH namelijk, alsook de redding van rechtvaardigen. Zie Job 1:21; Job 2:4+5; Psalm 116:13; Matthéüs 24:24; 1 Timótheüs 4:7 en Openbaring 12:11+12.

en geen aandacht te schenken aan joodse fabels

en de wetten van mensen

die zich van de waarheid afwenden...

 

... Zij beweren God te kennen,

maar zij verloochenen hem door hun werken,

ze zijn gruwelijk en ongehoorzaam,

en ongeschikt voor enig goed werk.

Titus 1:14+16

Dit betekent niet dat Joden de Wet zoals die aan Abraham en Mozes is gegeven moeten verlaten om Christen te kunnen worden zoals vele gemene namaakchristenen eisen. De messias Jesjoewa ( Jezus ) was een Jood en hield zich aan de Wet ( Mt 5:17+18 ). De Thora is er voor het Joodse ras. Ze mogen zich aan de Wet houden, ook als zij de messias Jesjoewa en de Heilige Bijbel aanvaarden, zoals zij van Zacharia moeten ( Za 12:10-14 ). Na Jesjoewa"s dood bericht Lukas nog steeds dat Stefanus zich aan de Wet houdt ( Hand 7:38+53 ) en dat er andere voorwaarden zijn voor Joodse Christenen dan niet Joodse Christenen ( Hand 21:24,25 ). Paulus verklaart zelfs dat de niet Joden onder andere voorwaarden DEEL AAN ISRAEL hebben, en niet andersom ( Rom 11:13+17+18+25+26 ).

Later deden de "Christenen" nog veel erger. Zij vervingen God's naam JEHWAH zelfs in de Heilige Bijbel door "Kurios" ( Grieks voor HEER ) en "Theos" ( Grieks v. God ). In het jaar 313 werd het "Christendom" een staatsreligie in het Romeinse Rijk. Deze nieuwgevormde Rooms Katholieken vermoorden in de daaropvolgende eeuw meer ware Christenen dan alle heidenen bijelkaar in de 3 eeuwen ervoor ( inclusief Nero ). In het jaar 325 werd door de Romeinse keizer Constantein het Concilie van Nicea door bijelkaargeroepen. Hier werd besloten dat de enige ware God JEHWAH voortaan gedegradeerd werd tot een deel van een naamloze twee-eenheid ( homo-ousius ). De andere helft werd volgens die mensenleerstelling gevormd door Jesjoewa. De apostel Paulus voorzag dit soort ontwikkelingen en zei erover:

Want er zal een tijdsperiode komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen,

Maar zich overeenkomstig hun eigen begeerten tal van leraren zullen bijeenbrengen

om hun oren te laten kittelen;

en zij zullen hun oren van de waarheid afwenden

en zich daarentegen tot onware verhalen keren.

2Ti 4:3+4

Tijdens het eerste Concilie van Constantinopel, in het jaar 381, werd vervolgens besloten dat de enige ware God JEHWAH verder gedegradeerd werd tot een deel van een drie-eenheid ( 3 evengrote personen namelijk de Vader JEHWAH, de Zoon Jesjoewa en de Heilige Geest zijn samen één God ). Deze Rooms Katholieke trinitarieërs ( drie-eenheid-aanbidders ) brachten zeer vele eeuwen lang zelfs eigen legers op de been, om systematisch zoveel mogelijk Monotheïsten ( Ex 20:2+3, De 6:4+5 en Jo 17:3 ) op te sporen en uit te roeien. De geestelijke klasse van de trinitarieërs betaalden de privé legers van het geld dat hun lidmaten aan de weergaloze afgoderij moesten afstaan. De vogelvrije Monotheïsten werden door die trinitarieërs zeer wreed gemarteld en daarna op gruwelijke wijze vermoord. Aangespoord door de geestelijken hadden ze er behagen in de gemartelde Monotheïsten levend te verbranden op brandstapels of ze werden levend gevierendeeld. Ook werden zeer vele eeuwen lang oprechte mensen die gedeelten van de Heilige Bijbel vertaalden, in een zoektocht naar de waarheid, systematisch opgespoord, gemarteld en vermoord door de Rooms Katholieke trinitarieërs ( 2Ti 3:16+17 ).

... En dan zullen die wettelozen worden ge-openbaard,

die de Heer Jesjoewa zal verdelgen door de geest van zijn mond,

en zal vernietigen met de glans van zijn komst;

diegenen wiens komst is volgens de werken van Satan

met alle kracht en tekenen en valse wonderen, ...

2Th 2:3-12

In plaats van de enige ware God JEHWAH ging men Jesjoewa ( Jezus ) aanbidden, een drie-eenheid, beelden en doden die heilig verklaard werden. Omdat Jesjoewa niet langer dé Middelaar tussen JEHWAH God en de mens was, werd die funktie overgenomen door hun geestelijken, beelden, duizenden heiligen en andere overleden personen.

Maar wat zegt de bijbel hierover?

De woorden twee-eenheid en drie-eenheid komen in de bijbel zelfs niet eens voor. Integendeel, zelfs na Jesjoewa 's ( Jezus ) opstanding schreef de apostel Paulus aan Timothéüs nog steeds:

Want er is één God,

en ook één Middelaar tussen God en de mensen,

de Mens Christus Jezus,

die zich gaf als losprijs voor àllen.

Zo luidt de getuigenis voor onze tijd;

1Ti 2:5+6 Volgens de Rooms Katholieke "Petrus Canisius" vertaling.

Let vooral eens op het woordje en zowel hierboven als helemaal boven in de pagina. Het scheidt hier duidelijk 2 verschillende personen.

De Heilige Geest overigens, is ook geen deel van de enige ware God JEHWAH, maar zijn werkzame kracht. God zend die uit zonder dat Hij daardoor minder wordt, of ( nog erger ) zich zou opsplitsen. Het Hebreeuwse woord dat met Heilige Geest vertaald wordt ( zoals in Genisis 1:2 ) is "roe-ach", wat letterlijk wind betekent, oftewel een onzichtbare ( werkzame ) kracht.

IJsvogeltje: Aquarel 65 x 50 cm.

Over het aanbidden van beelden staat in diezelfde Rooms Katholieke Bijbel:

U mag geen enkel godenbeeld maken,

noch enig beeld van wat in de hemel daarboven,

op de aarde beneden,

of in het water onder de aarde is.

Ge moogt ze niet aanbidden of dienen.

Want Ik, Jahweh, uw God, ben een naijverige God,

die de wetteloosheid der vaders wreekt op de zonen,

op het derde en vierde geslacht van hen, die Mij haten;

maar die genadig is tot aan het duizendste geslacht van hen,

die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Ex 20:4-6

Dit is het tweede Gebod van de 10 Geboden.

 

Index / Verder