Index / Verder

Wat is het doel van het leven?

 

Jesjoewa ( Jezus ) zei tot hem:

"Ik ben de weg en de waarheid en het leven.

Niemand komt tot de Vader,

behalve door bemiddeling van mij."

Jo 14:6

Hoge-berg: Olieverfschilderij 60 x 40 cm.

Bijna iedereen vraagt zich wel eens af, wat is toch het doel van het leven. Velen zijn tot de conclusie gekomen dat ze maar zoveel mogelijk moeten verdienen, zodat zijzelf en hun kinderen het goed hebben. Echter ze lopen jaren later toch weer gefrustreerd rond, omdat ze het ware geluk niet hebben kunnen vinden.

Jesjoewa ( Jezus ) opende de beroemdste redevoering ooit, de Bergrede, met de woorden: "Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood, want hun behoort het koninkrijk der hemelen toe." Mt 5:3.

Het doel van het leven is dat men leert te kiezen tussen het goede en het kwade.

Waarlijk, ik neem heden de hemel

en de aarde tegen u tot getuigen,

dat ik u het leven en de dood heb voorgelegd,

de zegen en de vervloeking;

en gij moet het leven kiezen,

opdat gij moogt blijven leven,

gij en uw nageslacht,

door JEHWAH uw God lief te hebben,

door naar zijn stem te luisteren en door hem aan te hangen, ...

Deuteronomium 30:19+20a

Kiest men voor het goede, zullen goede mensen zich tot ons aangetrokken voelen. Kiest men voor het kwade ( ruiten ingooien bij de buren bijvoorbeeld ), dan zal ook het kwade vanzelf op ons afkomen. Zo brengt een goede boom goede vruchten voort, en een rotte boom waardeloze ( Mt 7:15-21 ). Maar wat goed is en wat kwaad is in onze ogen hoeft dat nog niet te zijn in de ogen van JEHWAH.

De profeet Jeremia schreef in dit verband:

"Ik weet heel goed,

o JEHWAH,

dat het niet aan de aardse mens is zijn weg te bepalen.

Het is niet aan een man die wandelt,

zelfs maar de schreden van zijn voet te richten."

Jer 10:23

De extra beloning voor een goed inzicht tussen wat JEHWAH goed en kwaad vindt, is ook nog dat we ( mits we tot het einde volharden ) dat eeuwige leven op aarde beŽrven ( Ps 37:11+29, Jo 11:24-26 ). Ook dat is een belangrijk doel in dit leven.

Maar wat is de weg, de waarheid en het leven?

De Weg is de "sekte" die Jesjoewa ( Jezus ) navolgt, in woord en daad. Volgt u Jesjoewa 's voorbeeld na door: de Bijbel nauwkeurig te bestuderen, loyaal aan de enige ware God ( Jo 17:3 ) JEHWAH te zijn, Jesjoewa offer + middelaarspositie te aanvaarden, te kiezen voor het goede, u te laten dopen door onderdompeling en te prediken, dan behoort u tot De Weg. Handelingen 9:2, Han 19:9, Han 24:14.

De waarheid is te vinden in God's woord de Bijbel die verklaart:

"Heilig hen door middel van de waarheid;

uw woord is waarheid."

Jo 17:17

Het leven is: Het leven zoals JEHWAH God het bedoeld heeft, het leven dat tot eeuwig leven leidt door het kiezen voor het goede ( neigen naar goedheid ).

Strand: Acryl op linnen 50 x 80 cm.

En dit blijf ik bidden,

dat uw liefde steeds overvloediger mag zijn

met nauwkeurige kennis

en volledig onderscheidingsvermogen,

opdat gij u van de belangrijker dingen moogt vergewissen,

zodat gij op de dag van Christus onberispelijk moogt zijn,

en anderen niet tot struikelen brengt,

en vervult moogt zijn met de vrucht der rechtvaardigheid,

die door bemiddeling van Jesjoewa Christus is,

tot heerlijkheid en lof van God.

Filippenzen 1:9-11

 

Index / Verder